راهنمای نویسندگان ۱۳۹۸-۲-۷ ۲۰:۳۲:۲۵ +۰۰:۰۰

در تنظیم مقالات ارسالی خود نکات زیر را رعایت فرمایید:

متن مقاله

– مقاله خود را در قالب یک پژوهش علمی مبتنی بر ملاحظات روش شناختی جدید تدوین کنید.

– چکیده مقالات باید حداکثر در ۱۵۰ کلمه و در یک پاراگراف به صورت یکپارچه به زبان فارسی و انگلیسی تهیه شود  و چکیده فارسی در ابتدای مقاله و چکیده لاتین در انتهای مقاله آورده شود.

– واژه­‌های کلیدی که باید بین ۳ الی ۶ واژه باشد در پایان چکیده‌های فارسی و انگلیسی ذکر شود.

– اصل مقاله باید شامل مقدمه (بیان مسئله، مبانی نظری و پیشینه­ پژوهش، اهداف، سؤالات و یا فرضیه‌های پژوهش)، روش پژوهش (جامعه‌ی آماری، اندازه نمونه و روش نمونه‌گیری، ابزار پژوهش، نحوه‌ی اجرا و روش پژوهش و روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها)، نتایج (جداول، نمودارها و نتایج حاصل از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی حداکثر ۵ جدول)، بحث و نتیجه ­گیری (بحث روی نتایج پژوهش و مقایسه با نتایج قبلی و تبیین یافته­‌ها، بیان محدودیت­‌ها و پیشنهادها) و منابع باشد.

– به صورت کلی در نگارش بخش‌های جزئی مقاله مانند طراحی جداول، اشکال، نمودارها و سایر بخش‌ها از آخرین نسخه روش APA استفاده شود.

منابع و مآخذ مقاله

منابع مورد استفاده به ترتیب الفبایی نام خانوادگی براساس ضوابط APA در پایان مقاله به‌صورت زیر تنظیم شود:

– منابع مورد استفاده فارسی و انگلیسی به ترتیب حروف الفبای نام‌خانوادگی نگارنده مرتب شوند.

– کتاب تألیف: نام خانوادگی، نام نویسنده‌ یا نویسندگان (سال انتشار). عنوان. نوبت چاپ، محل چاپ، نام ناشر.

– کتاب ترجمه: نام خانوادگی، نام نویسنده‌ یا نویسندگان (سال انتشار به لاتین). عنوان. نام و نام‌خانوادگی مترجم (سال انتشار)، نوبت چاپ، محل چاپ، نام ناشر.

– مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده‌ یا نویسندگان (سال انتشار). عنوان مقاله. نام مجله، دوره، شماره، صفحه.

– گزارش تحقیق یا پایان نامه: نام خانوادگی، نام نویسنده‌ یا نویسندگان (سال انتشار). عنوان (پایان‌نامه­‌های کارشناسی‌ ارشد یا رساله دکتری یا گزارش تحقیق). نام سازمان یا دانشگاه.

– سمینار یا کنفرانس: نام خانوادگی، نام نویسنده‌ یا نویسندگان (سال انتشار). عنوان مقاله. نام سمینار یا کنگره، محل برگزاری، صفحه.

– در متن مقاله هرجا که لازم است نام خانوادگی مؤلف و سال انتشار در داخل پرانتز نوشته شده و در مورد اصطلاح و اسامی لاتین، معادل خارجی آن در پاورقی ذکر شود.

نکات مهم

– مجله در ویرایش، اصلاح و هم­اهنگ سازی اصطلاح علمی و یا تغییرهای ضروری مقاله آزاد است.

– مجله در قبول یا رد مقالات دریافت شده آزاد است.

– مسئولیت درستی هر مقاله به عهده­‌ نویسنده یا نویسندگان خواهد بود.

– مقاله ارائه شده نباید قبلاً در هیچ نشری ه­ای عیناً ‌چاپ شده باشد.

– ارسال تعهدنامه‌ کتبی از طرف نویسنده‌ی مسئول مبنی بر عدم ارائه‌ مقاله به مجلات دیگر الزامی است

– عنوان مقاله و نام نویسنده یا نویسندگان به زبان فارسی و انگلیسی همراه با رتبه­ علمی، محل کار، نشانی کامل، تلفن، آدرس پست الکترونیکی در صفحه­‌ای مجزا از متن اصلی نوشته شود.

– مقاله تایپ شده در محیط word با قلم زر ۱۴ و حداکثر در ۱۰ صفحه‌ ۲۰ سطری با حاشیه‌ی ۲٫۵ و فاصله‌ی خطوط ۱٫۲ باشد.

– فایل‌های مقاله شامل فایل مقاله اصلی و فایل نام نویسندگان باید از طریق سایت jnsm.ir یا آدرس ایمیل narvanjournals@gmail.com ارسال گردند.