درباره teymur

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
تا کنون یجاد کرده است وشته

بررسی رابطه قیمت پیشنهادی سرمایه‌‌گذاران نهادی با مدیریت سود در عرضه عمومی اولیه سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه قیمت پیشنهادی سرمایه‌‌گذاران نهادی با مدیریت سود در عرضه عمومی اولیه سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۴۰۲-۵-۲۱ ۰۸:۲۹:۱۴ +۰۰:۰۰

رويكرد مهندسی فنی و خلط مفهوم معرفت اقتصادی (مطالعه موردی اقتصاد لرستان) با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره (مدل پنل تلفیقی)

رويكرد مهندسی فنی و خلط مفهوم معرفت اقتصادی (مطالعه موردی اقتصاد لرستان) با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره (مدل پنل تلفیقی) ۱۴۰۰-۴-۲۳ ۱۵:۲۹:۱۵ +۰۰:۰۰