درباره teymur

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
تا کنون یجاد کرده است وشته

رويكرد مهندسی فنی و خلط مفهوم معرفت اقتصادی (مطالعه موردی اقتصاد لرستان) با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره (مدل پنل تلفیقی)

رويكرد مهندسی فنی و خلط مفهوم معرفت اقتصادی (مطالعه موردی اقتصاد لرستان) با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره (مدل پنل تلفیقی) ۱۴۰۰-۴-۲۳ ۱۵:۲۹:۱۵ +۰۰:۰۰