بررسی ارتباطات سازمانی از منظرهای مختلف مديريتی

۱۳۹۸-۲-۱۰ ۱۷:۲۳:۲۸ +۰۰:۰۰

دوره ۱، شماره ۱ (فروردین ۱۳۹۸)   |   متن کامل (pdf)

محمود شکوری رادپور، عظیم نوبری اسفراینی*

چکیده

امروزه این سازمان ها و ارتباطات هستند که به زندگی ما شکل می دهند و تعیین کننده روابطی هستند که با آنها داریم. سازمان ها از طریق سیستم ارتباطات بر زندگی ما اثر گذاشته و نقش خود را ایفا می کنند. ما آنچنان در این ارتباطات و سازمان ها غوطه ور هستیم که از نقش اساسی ای که آنها بر زندگی ما دارند غافل هستیم.هدف اصلی ما در این مقاله شناخت ارتباطات سازمانی از منظرهای مختلف مديريتی است. نقشه ای از پیچیدگی فرایند ارتباطات سازمانی که در آن غوطه وریم ارائه دهیم. به شناخت ارتباطات سازمانی از منظرهای مختلف مدیریتی می پردازیم و تعاریف آنها از ارتباطات سازمانی را مورد مداقه قرار می دهیم. با مدل ارتباطات در هر منظر آشنا شده و رابطه متصور برای ارتباطات و سازمان را بررسی می نماییم. کارکردگرایی، تفسیری، تئوری انتقادی، پست مدرنیسم و فمنیسم منظرهای مدیریتی ای هستند که هرکدام بر پایه مجموعه فرضیاتشان در مورد ماهیت ارتباطات، سازمان ها و حقیقت عمل می کنند. با شناخت این پنج رویه مطالعاتی در ارتباطات سازمانی و در نظر گرفتن آن به عنوان یک مفهوم می توان تحقیقات انجام شده خاصه در زمینه ارتباطات سازمانی در چند دهه اخیر را دقیق تر مورد بررسی قرار داد.

کلید واژه‌ها: ارتباطات، سازمان، منظرهای مدیریتی

Investigating organizational relationships from different management perspectives

Mahmoud Shakouri Radpour1, Azim Noubari Esfarayeni*

Abstract

Today these organizations and communications form our lives and determine the relationships with which we have. Organizations influence our lives through our communication system and play their part. We are so immersed in these communications and organizations that we are not aware of the fundamental role they play in our lives.Our main goal in this article is to identify organizational relationships from different management perspectives. A map of the complexity of the organizational communications process in which we are submerged. Understanding organizational relationships from different management perspectives and their definitions of organizational communication. With the communication model in each perspective, we are familiar with the relationship between communications and the organization. Functionalism, interpretation, critical theory, postmodernism, and feminism are management perspectives, each based on a set of assumptions about the nature of communication, organization, and truth. Knowing these five study courses in organizational communication and considering it as a concept, one can study more specifically the research done in the field of organizational communication in the last few decades.

Keywords: communication, organization, management perspectives