تأثیر کیفیت خدمات بر ارزش ویژه برند با تأکید بر نقش واسطه‌ای ارزش ادراک‌شده و اعتبار شرکت

۱۳۹۸-۲-۱۰ ۱۷:۲۲:۵۳ +۰۰:۰۰

دوره ۱، شماره ۱ (فروردین ۱۳۹۸)   |   متن کامل (pdf)

رمضان پور وردی، نجیبه اصغری اول*

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان کیفیت خدمات باارزش ویژه برند با نقش واسطه‌ای ارزش ادراک‌شده و اعتبار شرکت با استفاده از مدل معادلات ساختاری است. بدین منظور، ۳۲۵ از کارکنان بانک ملی به پرسشنامه‌های کیفیت خدمات، ارزش ادراک‌شده، اعتبار شرکت و ارزش ویژه برند پاسخ دادند. یافته‌های حاصل از مدل معادلات ساختاری نشان داد که کیفیت خدمات بر ارزش ادراک‌شده، اعتبار شرکت و ارزش ویژه برند تأثیر مستقیم مثبت و معناداری دارد. ارزش ادراک‌شده و اعتبار شرکت بر ارزش ویژه برند تأثیر مستقیم مثبت و معناداری دارند. همچنین کیفیت خدمات به‌صورت غیرمستقیم از طریق ارزش ادراک‌شده و اعتبار شرکت تأثیر غیرمستقیم مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند دارند. درمجموع یافته‌ها نقش کیفیت خدمات، ارزش ادراک‌شده و اعتبار شرکت را در ارزش ویژه برند مورد تأکید قرار می‌دهند.

کلیدواژه‌ها: کیفیت خدمات، ارزش ادراک‌شده، اعتبار شرکت، ارزش ویژه برند.

The impact of service quality on brand equity, with an emphasis on the role of intermediate values ​​of perceived value and company credit

Ramadan Pour Verdi, Najiba Asghari avval*

Abstract

The purpose of this study was to investigate the relationship between the quality of specially-priced brand service with the role of perceived value intermediation and company credit using the structural equation model. To this end, 325 employees of the National Bank responded to service quality questionnaires, perceived value, corporate credibility and brand equity. The results of structural equation model showed that the quality of services on perceived value, company credit and brand equity has a direct positive and significant effect. Perceived value and company’s reputation on brand equity have a direct positive and significant effect. Also, the quality of service indirectly through the perceived value and credibility of the company have a significant indirect and significant impact on brand equity. In sum, the findings emphasize the role of service quality, perceived value and company credibility in brand equity.

Keywords: Quality of Service, Perceived Value, Company Credit, Brand Value