تلفیق بازاریابی سیاسی و بازاریابی رابطه مند

۱۳۹۸-۲-۱۰ ۱۷:۲۱:۱۷ +۰۰:۰۰

دوره ۱، شماره ۱ (فروردین ۱۳۹۸)   |   متن کامل (pdf)

عبدالکریم حیدری نیا، فهیمه صداقت*

چکیده

دامنه مفهوم بازاریابی به سرعت گسترده شده است و بازاریابی مدرن درحال رقابتی شدن است و ایده های بسیاری را مطرح نموده و خود را به عنوان تحقیقی پویا به اثبات رسانده است. بازاریابی رابطه مند و بازاریابی سیاسی موضوعاتی معاصر هستند که حوزه های نسبتا جدیدی در حوزه بازاریابی هستند. احزاب/موسسات سیاسی همانند سایر سازمان های تجاری از بازاریابی ارتباطی استفاده می کنند و در تلاشند تا این مفهوم را در بازاریابی سیاسی مطرح کنند. هدف این مطالعه تدوین مدلی ساختاری تفسیری با استفاده از مفاهیم بازاریابی رابطه مند در بازار سیاسی است. در این پژوهش سعی شده است، ابتدا با استفاده از مدل ساختار تفسیری عوامل بازاریابی رابطه مند در حوزه سیاسی را سطح بندی نموده و سپس در چارچوب یک نمودار قدرت نفوذ و وابستگی ارائه شده است. آنچنان که از مدل بدست آمده برمی آید مولفه های رابطه و اعتماد که منجر به تعهد می شوند عوامل اصلی یک بازاریابی رابطه مند در حوزه سیاسی را تشکیل می دهند.

کلید واژه‌ها: بازاریابی سیاسی، بازاریابی رابطه مند، تعهد، اعتماد، وفاداری، مدل ساختار تفسیری

Combining political marketing with relationship marketing

 Abdolkarim Heydariniya, Fahimeh Sedaghat*

Abstract

The scope of the concept of marketing has expanded rapidly, and modern marketing is becoming more competitive and has put forward many ideas and proved to be a dynamic research. Relationship marketing and political marketing are contemporary issues that are relatively new areas in the field of marketing. As with other business organizations, political parties / political organizations use communication marketing and try to put this concept into political marketing. The purpose of this study is to develop a conceptual structural model using the concepts of marketing relationship in the political market. In this research, we first tried to classify the relationship marketing factors in the political domain using the interpretive structure model and then presented in the framework of a power and influence power map. As derived from the model, the components of the relationship and trust that lead to commitment are the main drivers of a relationship marketing in the political arena.

Key words: political marketing, relationship marketing, commitment, trust, loyalty, interpretive structure model