قابلیت تاثیر گذاری شرکت بر عملکرد محصول جدید با نقش تعدیلگر یادگیری سازمانی

۱۳۹۸-۲-۱۰ ۱۷:۲۴:۰۵ +۰۰:۰۰

دوره ۱، شماره ۱ (فروردین ۱۳۹۸)   |   متن کامل (pdf)

آتیلا زارعی*

چکیده

امروزه شرکت ها با چالش قابل توجهی در ارتباط با محیط کسب و کار رو به رو هستند که از مهمترین این چالشهای می‌توان به تغییرات مداوم تقاضای مشتریان، افزایش رقابت و… اشاره نمود. حال شرکت ها باید بدنبال راهکارهای باشند تا بتوانند عملکرد محصولات جدید شرکت خود را بهبود دهند. در این راستا، در این تحقیق بدنبال بررسی قابلیت تاثیر گذاری شرکت بر عملکرد محصول جدید با نقش تعدیلگر یادگیری سازمانی هستیم. این تحقیق از حیث نوع و ماهیت، تحقیقی توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردي می‌باشد و روش جمع‌آوري اطلاعات نیز میدانی و پیمایشی (با استفاده از پرسشنامه) و از نوع فرضیه آزمایی است. در این تحقیق، مدل معرفی شده با استفاده از نمونه اي ۲۱۰ تایی و روش های از حداقل مربعات جزئی (PLS) مورد بررسی قرار گرفته است. يافته‌ها بيانگر تاثير مثبت و معنادار قابلیت تاثیرگذاری بر دولت و قابلیت تاثیرگذاری بر صنعت بر عملکرد محصول جدید است. اما فرضیه های تعدیلگری مرتبط با یادگیری اکتشافی و یادگیری استخراجی مورد تایید قرار نگرفت. این پژوهش برای مدیران این حقیقت را روشن می‌سازد که آنها با سرمایه‌گذاری بر قابلیت تاثیرگذاری بر دولت و قابلیت تاثیرگذاری بر صنعت نه تنها ضرر نمی‌کنند بلکه به یک مزیت رقابتی از طریق بهبود عملکرد محصول جدید نیز دست می یابند.

کلید واژه‌ها: قابلیت تاثیرگذاری بر دولت، قابلیت تاثیرگذاری بر صنعت، عملکرد محصول جدید، یادگیری اکتشافی و یادگیری استخراجی

The Company’s Impact on New Product Performance with the Modal Role of Organizational Learning

 Attila Zarei*

Abstract

Today, companies are faced with a significant challenge to the business environment, with the most important of these challenges being the continuous changes in customer demand, increased competition, and more. Companies now have to look for solutions to improve the performance of their company’s new products. In this regard, this study seeks to examine the company’s ability to influence the performance of the new product with the role of moderating organizational learning. This research is of descriptive-analytical type and nature, descriptive-analytical research, and the purpose of research is applied. The method of data collection is field survey and surveying (using a questionnaire) and the type of hypothesis. In this research, the proposed model was studied using a 210-sample sample and partial partial least squares (PLS) methods. The findings indicate a positive and significant effect of the ability to influence government and the ability to influence the industry on new product performance. But moderative hypotheses related to exploratory learning and extraction learning were not approved. This study for executives explains the fact that they not only do not suffer losses by investing in the ability to influence the state and the ability to influence the industry, but also gain a competitive advantage by improving the performance of the new product.

Key words: ability to influence government, impact on industry, new product performance, exploratory learning and extraction learning