بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر رابطه بین استراتژی تمایز و مدیریت سود واقعی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

۱۳۹۹-۲-۹ ۱۷:۰۴:۱۲ +۰۰:۰۰

دوره ۱، شماره ۲ (زمستان ۱۳۹۸)   |   متن کامل (pdf)

ابراهیم سالاری، امیر غفوریان شاگردی*، محمد سجاد غفوریان شاگردی، معصومه داودی

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر رابطه بین استراتژی تمایز و مدیریت سود واقعی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و به لحاظ روش انجام پژوهش، توصیفی– همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران که پس از نمونه‌گیری، بالغ بر ۱۱۱ شرکت و در یک دوره زمانی ۸ ساله از سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۷ است، می‌باشد. روش آزمون فرضیات در مطالعه حاضر استفاده از رگرسیون معمولی چندگانه و با استفاده از نرم‌افزار ایویوز بوده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین استراتژی تمایز و مدیریت سود واقعی رابطه منفی و معناداری وجود دارد، همچنین مسئولیت اجتماعی شرکت بر رابطه بین استراتژی تمایز و مدیریت سود واقعی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلمات کلیدی: مسئولیت اجتماعی شرکت، استراتژی تمایز، مدیریت سود واقعی، بورس اوراق بهادار تهران.