مدیریت پسماند شهری با هدف تحقق توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهرداری منطقه ۱۳)

۱۳۹۹-۲-۹ ۱۷:۰۳:۱۹ +۰۰:۰۰

دوره ۱، شماره ۲ (زمستان ۱۳۹۸)   |   متن کامل (pdf)

مرتضی رحمان زاده، حسین صادقی*

چکیده

مدیریت پسماند  و بازیافت مواد ضایعاتی، در دهه­های اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفته است و یکی از اصول پایداری و توسعه شهری می باشد. تمرکز بر تفکیک این پسماند می تواند منابع جدیدی را برای تولیدکنندگان فراهم آورد که صرفه اقتصادی را نیز به همراه دارد. کاهش هزینه‌ها، استفاده مجدد از پسماندها در خط تولید، صرفه جویی اقتصادی و کمک به بهبود محیط زیست و کاهش آثار مخرب تولیدات صنعتی از مزایای استفاده و کاربست مدیریت پسماندهاست. متأسفانه شهرهای ما به خصوص کلانشهرها مسیر مصرف گرایی را می پیمایند که تولید انبوه زباله از نتایج اجتناب ناپذیر این مسیر می باشد. در نتیجه پیروی از یک مدل یکپارچه در مدیریت پسماند می‌تواند مزایای بیشتری را به ارمغان آورد. هدف از این مقاله بررسی ادبیات موضوعی مدیریت پسماند شهری و نقش آن در توسعه پایدار است که در نهایت به بررسی آماری از پسماند شهرداری منطقه ۱۳ پرداخته شده است.

کلمات کلیدی: مدیریت، پسماند شهری، توسعه پایدار، شهرداری.