بررسی نقش اعتماد و ابعاد کیفی شبکه های اجتماعی در استفاده از شبکه های اجتماعی برای خرید

۱۳۹۹-۶-۲۹ ۱۲:۲۲:۱۹ +۰۰:۰۰

دوره ۱، شماره ۲ (زمستان ۱۳۹۸)   |   متن کامل (pdf)

علی رعیت، علیرضا زحلی*

چکیده

شبکه های اجتماعی  در طول سالها، به دلیل افزایش مصرف مصرف کنندگان از فناوری های موبایل، انتخاب شیوه زندگی در حال رشد و همچنین عوامل مختلف اقتصادی مختلف به طور پویا ظهور یافته است.با توجه به فراگیر شدن شبکه اجتماعی در تمامی ابعاد زندگی من جمله  فرایند تصمیم گیری خرید و فرایند خرید محصولا، در این مقاله با ارائه مدلی به بررسی بررسی نقش اعتماد و ابعاد کیفی در استفاده از شبکه های اجتماعی برای خرید با در نظر گرفتن متغیرهای میانجی قصد استفاده و رضایت پرداخته شده است. مدل تحقیقاتی با استفاده از داده های جمع آوری شده از طریق نظرسنجی از ۳۸۴ نفر از مشتریان سایت دیجی کالا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.  این مطالعه با استفاده از مدلسازی ساختاری به بررسی فرضیات پژوهش و تاثیر متغیرهای مدل تحقیق بر هم پرداخت.. نتایج نشان می دهد که رضایت و قصد بکارگیری به عنوان دو مورد مهم برای خرید هستند و رضایت نیز ارتباط بین  ابعاد کیفی شامل کیفیت خدمات، کیفیت اطلاعات و اعتماد را با خرید  میانجی گری می کنند می دهد.  

کلید واژه‌ها: خرید از شبکه های اجتماعی، ابعاد کیفی، اعتماد، رضایت