بررسی رابطه بین تنوع بخشی سود، بازده و عملکرد شرکت های منتخب بازار بورس و اوراق بهادار تهران

۱۳۹۹-۱۰-۲۴ ۱۱:۴۷:۳۰ +۰۰:۰۰

دوره ۲، شماره ۱ (بهار ۱۳۹۹)   |   متن کامل (pdf)

محمود خانی اوشانی*، محمد غلامی، سید کاظم ابراهیمی

چکیده

هدف از انجام تحقیق بررسی رابطه بین تنوع‌بخشی سود، بازده و عملکرد شرکت‌های منتخب بازار بورس و اوراق بهادار تهران بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ بود. اطلاعات ۱۱۰ شرکت موردتحقیق قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که ریسک بازار منجر به بازده مورد انتظار شرکت می‌شود، نشان‌دهنده آن است که هر چه میزان ریسک بازار بیشتر باشد، تأثیری که می‌تواند بازده مورد انتظار به سرمایه‌گذاری داشته باشد بیشتر است. همچنین تنوع‌بخشی منجر به عملکرد بهتر برای شرکت می‌شود، نشان‌دهنده آن است که هر چه میزان تنوع‌بخشی بیشتر باشد، تأثیری که می‌تواند تنوع‌بخشی به عملکرد داشته باشد بیشتر است، درنتیجه پیشنهاد می‌گردد که سرمایه‌گذاران در تصمیمات سرمایه‌گذاری خویش در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری داشته باشند که تنوع بیشتری دارند.

واژگان کلیدی: حسابرسی، بازده شرکت، عملکرد، سود