پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از متغییرهای خاص

۱۳۹۹-۶-۲۹ ۱۲:۴۷:۳۶ +۰۰:۰۰

دوره ۲، شماره ۱ (بهار ۱۳۹۹)   |   متن کامل (pdf)

مهسا ع آهنچی، دکتر محمود همت فر*

چکیده

هدف از اين تحقيق، تعيين رابطه بين متغیرهای حسابداری و قیمت سهام بوده است. در اين راستا از سود هر سهم، سود نقدی هر سهم، ارزش دفتری هر سهم به‌عنوان سنجه‌های متغیرهای حسابداری به‌عنوان متغیرهای مستقل اصلی و از اندازه شرکت و اهرم مالی به‌عنوان سایر متغیرهای مستقل استفاده شده است. شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران واجد شرايط پيوست به فعالیت در طی بازه زماني ۵ ساله موردبررسی یادشده و در دسترس بودن كليه داده‌هاي موردنیاز به‌عنوان جامعه آماري تعريف شد. از بين اين شرکت‌ها بر مبناي جدول مورگان ۹۴ شركت به‌عنوان نمونه تصادفي تعيين كه به روش تصادفي ساده انتخاب گرديدند. پس از توصيف داده‌ها با استفاده از شاخص‌های آماري مركزي، پراكندگي و نسبي به ارزيابي پیش‌فرض‌های استفاده از رگرسيون خطي مركب مبادرت شد. تحليل پیش‌فرض‌ها نشان داد كه توزيع متغيرهاي مستقل و تابعي به جهت استفاده از تغيير متغيرهاي لگاريتمي و مقادير نسبي به‌جای کمیت‌های مطلق، نرمال بوده و توزيع باقی‌مانده‌های خطاهاي در مدل برآوردي نيز تقریباً نرمال بوده است. دیگر آزمون‌ها نشان داد كه متغيرهاي مستقل خود از يكديگر استقلال خطي نداشته و باقی‌مانده‌ها نيز خودهمبستگی نداشته ولی ثبات و همگني واریانس‌ها نيز برقرار نمی‌باشد. آزمون‌هاي چاو و هاسمن نيز نوع تحليل داده‌هاي تركيبي با اثرات ثابت و تصادفي را موردحمایت قرار داد. نتايج برآورد رگرسيوني حاكي از رابطه مستقیم بين سود هر سهم، سود تقسیمی هر سهم و ارزش دفتری هر سهم بود. بر مبناي اين نتايج مشخص‌شده است كه با افزایش سود هر سهم، سود تقسیمی هر سهم و ارزش دفتری هر سهم، قیمت سهام نیز افزایش‌یافته است.

کلید واژه‌ها: پیش بینی قیمت سهام، سود سهام، قیمت سهام، بورس اوراق بهاردار تهران.