بررسی رفتار ریسک پذیری و کیفیت درآمد بر عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

۱۳۹۹-۶-۲۹ ۱۲:۴۸:۳۳ +۰۰:۰۰

دوره ۲، شماره ۱ (بهار ۱۳۹۹)   |   متن کامل (pdf)

مسعود جهانیان، دکتر محمود همت فر*

چکیده

تئوری مدیریت ریسک استدلال می کند که شرکت هایی با جریان های نقدی هموار بدهی های مالیاتی کمتر، هزینه های اختلالات مالی و هزینه های قراردادی دارند و نشان می دهد که مدیریت ریسک بر ارزش شرکت می افزاید. شواهد تجربی و تحقیقات انجام شده در این حوزه نشان داده اند که مدیریت ریسک بر ارزش سهام نیز موثر است. مادامی که مدیریت ریسک سود باعث کاهش سود و نوسانات جریان نقدی شود، باعث تسهیل عملکرد سرمایه گذاران و قانون گذاران در ارزیابی و نظارت بر عملکرد شرکت و خطر پرداخت بدهی می شود. لذا در تحقیق حاضر به بررسی “ارتباط مدیریت ریسک و هزینه نهایی ریسک در بانکها و موسسات مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” درفاصله زمانی ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۵ پرداخته شده است. نمونه آماري مشتمل بر ۱۷ بانک می باشد که با روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است؛ که در مجموع ۸۵ سال- بانک بودند، در این تحقیق برای بررسی فرضیات پژوهش از رگرسیون خطی و همبستگی استفاده شده است. جهت تجزيه تحليل داده ها و آزمون فرضيات تحقيق از نرم افزار Eviews استفاده شده است. با توجه به نتایج رگرسیون نتایج زیر حاصل گردید: شاخص های مدیریت ریسک در کاهش ریسک سیستماتیک موثرند. شاخص های مدیریت ریسک در کاهش نوسانات بازده سهام موثرند. شاخص های مدیریت ریسک در کاهش نسبت بازده دارایی بر نوسانات بازده موثرند.

کلید واژه‌ها: رفتار ریسک پذیری، کیفیت درآمد، عملکرد بانکها، بازده سهام