بررسی مسئولیت اجتماعی شرکت ها (CSR)

۱۳۹۹-۱۰-۲۴ ۱۱:۱۸:۴۸ +۰۰:۰۰

دوره ۲، شماره ۱ (بهار ۱۳۹۹)   |   متن کامل (pdf)

امیر بیات*

چکیده

مطالعه و پژوهش بر روي موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها از دیدگاه‌هاي مختلف داراي اهمیت است: تصمیم‌گیري‌هاي مدیران می‌تواند تاثیرات عمیق و شگرفی در بخش‌هاي مختلف جامعه از خود باقی گذارد. بنابراین مطالعه بر روي میزان توجه مدیران به مسئولیت‌هاي اجتماعی‌شان در زمان اتخاذ یک تصمیم می‌تواند از اهمیت زیادي برخوردار باشد. چرا که یک تصمیم نادرست و غیرمنطقی و بدون توجه به تاثیرات اجتماعی می‌تواند خسارات جبران ناپذیري را به جامعه تحمیل کند. لذا با توجه به اهمیت موضوع، هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها مانند سرمایه اجتماعی و ذی نفعان و همچنین موضوعاتی که مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها بر آن‌ها اثر می‌گذارند مانند عملکرد کارکنان و وفاداری مشتریان می‌باشد؛ و اطلاعات لازم براي این پژوهش از طریق مطالعه کتاب ها و مقالات معتبر گردآوري شده است.

کلمات کلیدی: مسئولیت اجتماعی شرکت، ذی نفعان، تعهد سازمانی، سرمایه اجتماعی، وفاداری مشتریان