بررسی تاثیر استراتژی اقیانوس آبی بر خلاقیت در صنعت بیمه کشور

۱۳۹۹-۱۰-۲۴ ۱۱:۲۷:۳۸ +۰۰:۰۰

دوره ۲، شماره ۱ (بهار ۱۳۹۹)   |   متن کامل (pdf)

امیر بیات*

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر استراتژی اقیانوس آبی بر خلاقیت در صنعت بیمه کشور است. شرکت‌های فعال در صنعت بیمه کشور بدون توجه به مولفه‌های خاص و با اهمیت یک صنعت خدماتی، به رقابتی خونین پرداخته‌اند که اقیانوس قرمزی را در صنعت بیمه ایجاد کرده است. لذا لازم است با درپیش گرفتن استراتژی‌های نوآوری و کاهش و حذف فعالیت‌های غیر ضروری، روی خواسته واقعی مشتریان به عنوان هسته اصلی کسب و کار تمرکز کرده و با ایجاد نوآوری ارزش، راه را برای ورود به اقیانوس آبی صنعت هموار کرد. در این پژوهش ابعاد استراتژی اقیانوس آبی (خلق، افزایش، کاهش، حذف) مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان داد که مؤلفه‌ی اقدام به افزایش در اولویت اول اهمیت قرار گرفته و مولفه‌های خلق، حذف و کاهش، به ترتیب در اولویت دوم تا چهارم قرار گرفتند.

کلمات کلیدی: استراتژی، استراتژی اقیانوس آبی، خلاقیت، نوآوری