بررسی تأثیر حمایت اجتماعی ادراک شده بر بهره وری کارکنان با نقش میانجی امنیت شغلی (مطالعه موردی: کارکنان خدماتی سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز)

۱۳۹۹-۹-۱۰ ۱۳:۱۴:۵۹ +۰۰:۰۰

دوره ۲، شماره ۲ (تابستان ۱۳۹۹)   |   متن کامل (pdf)

صادق زندیه*، کریم ظهرابی، فریده نظری

چکیده

پژوهش حاضر به سفارش سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر کلانشهر فرهنگی و مذهبی شیراز در سال ۱۳۹۹ انجام شده و هدف آن بررسی تأثیر حمایت اجتماعی ادراک شده بر بهره وری کارکنان خدماتی سازمان مذکور با در نظر داشتن نقش میانجی امنیت شغلی است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی-مقطعی است و جامعه آماری پژوهش تمامی ۵۹ نفر نیروی خدماتی شاغل در واحدهای مختلف این سازمان می‌باشد. ابزار پژوهش جهت بررسی حمایت اجتماعی ادراک شده، پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی فیلیپس و همکاران بوده و جهت سنجش امنیت شغلی ایشان از پرسشنامه نیسی و سید محمودیان و جهت سنجش بهره وری کارکنان نیز از پرسشنامه استاندارد بهره وری نیروی انسانی مدل آجیو استفاده شده است؛ داده‌های جمع آوری شده بوسیله نرم افزار SPSS تحلیل گردیده و یافته‌ها نشان داد با در نظر داشتن نقش میانجی امنیت شغلی، رابطه نسبتاً قوی و مثبت و معناداری میان حمایت اجتماعی و بهره وری کارکنان وجود داشته و بیشترین تاثیر پذیری نیز از حمایت اجتماعی ادراک شده از سوی سازمان و کمترین تاثیر بهره وری کارکنان در این پژوهش ناشی از حمایت خانوادگی ایشان تشخیص داده شد؛ بنابراین به مدیران ارشد این سازمان پیشنهاد گردید به منظور ارتقاء سطح بهره وری کارکنان خدماتی خود نسبت به ارتقاء نظام تقدیر و تشکر از کارکنان و اهمیت قائل شدن برای کوشش های پرسنل و ایجاد جو صمیمیت و همدلی کارکنان اقدام نماید؛ همچنین نسبت به بهبود روابط دوستانه ایشان اقدام نموده و با فرهنگ سازی نسبت به تقویت روابط خانوادگی کارکنان مذکور اقدام نماید.

واژگان کليدی: حمایت اجتماعی ادراک ‌شده، امنیت شغلی، بهره وری، کارکنان خدماتی، سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز