بررسي عوامل موثر بر کيفيت حسابرسي بانک‌هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران

۱۳۹۹-۱۱-۹ ۱۰:۱۸:۴۴ +۰۰:۰۰

دوره ۲، شماره ۲ (تابستان ۱۳۹۹)   |   متن کامل (pdf)

داود شاهوردی*

چکیده

مقدمه: ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻮد، ﺗﻨﻈﻴﻢ و اراﺋﻪ ﻣﺠﺪد ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و ﺗﺤﺮﻳﻒ ﮔﺰارﺷﮕﺮي، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺰارش ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲدﻫﺪ و ﺗﻜﺮار آن در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪي ﻧﻈﺎرﺗﻲ در اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﻧﮕﻴﺰه‌ﻫﺎي ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﻲ ﻣﺪﻳﺮان، اﻳﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

روش شناسی: پژوهش حاضر بر مبناي هدف، کاربردي از نظر روش و ماهيت از نوع پژوهش همبستگي است. جامعه آماري اين پژوهش کليه بانک هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد داده هاي مورد نياز اين تحقيق از طريق مراجعه به صورت‌هاي مالي حسابرسي شده بانک‌هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار، تهيه گرديده است و تمامي آزمون ها به وسيله نرم افزار آماري Eviews7 انجام شده اند.

نتایج: یافته‌های پژوهش نشان داد که تخصص حسابرس، دوره تصدی حسابرس و نوع اظهارنظر حسابرس بر کیفیت حسابرسی تاثير مستقيم و معنادار مي‌باشد ولي اندازه حسابرس تاثير معناداري بر كيفيت حسابرسي ندارد.

کلیدواژه­: حسابرسی، کیفیت حسابرسی، بانک