ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺷﺒﻜﻪ اي ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻓﺮوش ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار

۱۳۹۹-۹-۲۰ ۱۴:۰۱:۲۴ +۰۰:۰۰

دوره ۲، شماره ۲ (تابستان ۱۳۹۹)   |   متن کامل (pdf)

بابك طهماسبي افشار *، دکتر محمود محمودزاده، دکتر فریز طاهری کیا

چکیده

اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺷﺒﻜﻪ اى ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻓﺮوش اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎرى ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪى ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮى ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﺎده، ٣٨٥ ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎرى ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺸﺖ. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى ﻫﺪف ﻛﺎرﺑﺮدى و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى ﻧﺤﻮه ﮔﺮدآورى داده ﻫﺎى ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮاى ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎى ﺗﺤﻘﻴﻖ از دو ﺑﺨﺶ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎى ﻣﺮﻛﺰى و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر و درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺨﺶ آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺎﺋﻴﺪى و ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﺪﻟﻴﺎﺑﻲ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎرى ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺟﺰﺋﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آزﻣﻮن ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف – اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف ﺑﺮاى ﺳﻨﺠﺶ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺗﻮزﻳﻊ داده ﻫﺎى ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺷﺒﻜﻪ اى ﺑﺮﺳﻄﺢ ﻓﺮوش و ﺳﺮﻋﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪى ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ.

واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪی: ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺷﺒﻜﻪ اى، ﺳﻄﺢ ﻓﺮوش، ﺳﺮﻋﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت، رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن