کارآفرینی با گردشگری ورزشی راهکاری پایدار در توسعه اقتصادی

۱۳۹۹-۱۰-۲۴ ۱۱:۵۲:۱۲ +۰۰:۰۰

دوره ۲، شماره ۲ (تابستان ۱۳۹۹)   |   متن کامل (pdf)

سعید جهانتیغ*، فرشته گلستانه

چکیده

کارآفرینی در بخش گردشگری ورزشی برای توسعه اقتصاد پایدار بخصوص توليد، اشتغال، مساعد كردن محيط کسب‌وکار، دست‌یابی به هدف‌های ماندگار اقتصاد ملی نقش انکارناپذیری دارد. در پژوهش حاضر سعی شده است توسعه اقتصادی پایدار با کارآفرینی در حوزه گردشگری ورزشی موردبررسی قرار گیرد. روش تحقیق کتابخانه‌ای (اسنادی) و میدانی بوده است. داده‌های میدانی از طریق پیمایش میدانی و داده‌ای آماری از طریق مطالعه اسناد و مدارک سازمان‌ها و منابع کتابخانه‌ها جمع‌آوری‌شده است. جامعه آماری ۱۱۸ نفر، مشتمل بر مدیران و کارشناسان ورزشی، گردشگری و اقتصادی می‌باشند، گردشگري ورزشي شاخه‌ای از گردشگري است كه از دو بخش گردشگري به‌عنوان بزرگ‌ترین صنعت خدماتي جهان و ورزش به‌عنوان يكي از صنايع بزرگ و بااهمیت در دنياي كنوني شکل‌گرفته و افراد بسياري در سرتاسر جهان در آن اشتغال دارند توجه بیشتر به گردشگری ورزشی، ورزش‌های ملی. ایجاد پایگاه‌های اطلاعات گردشگری ورزشی، استفاده بهینه از محیط طبیعی و خدادادی کشور و پر کردن اوقات فراغت از اهداف تحقیق است. همچنین این تحقیق نشان داد معرفی و تبلیغات توانمندی‌های کشور موجب پیدایش اقتصادی پایدار در حوزه گردشگری ورزشی در سطح ملی و بین‌المللی می‌گردد.

کلیدواژه: کارآفرینی، اقتصاد، پایدار، گردشگری ورزشی.