عارضه‌یابی نظام انگیزشی – پرداخت موجود در شرکت آب و فاضلاب مشهد و ارائه راهکارهای بهبود (شهرستان مشهد)

۱۳۹۹-۱۱-۲۶ ۱۴:۰۴:۱۷ +۰۰:۰۰

دوره ۲، شماره ۳ (پاییز ۱۳۹۹)   |   متن کامل (pdf)

دکتر احمد لطیفیان*، مهندس مجتبی اقبالی، سیده سعیده شرافت، ثمانه توکلی امینیان

چکیده

تحقیق حاضر باهدف بررسی رابطه‌ی معنی‌داری بین نظام انگیزشی پرداخت‌های نقدی و غیر نقدی و عملکرد کارکنان سازمان آبفا (شهرستان مشهد) از دیدگاه کارکنان انجام‌شده است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماري اين تحقيق عبارت است از کلیه کارکنان سازمان آبفا شهرستان مشهد كه تعداد کل آن‌ها ۵۰۰ نفر می‌باشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و حجم نمونه به تعداد ۱۲۳ نفر تعیین شد. روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم انتخاب شد. در این پژوهش جامعه به چندطبقه تقسیم شد در طبقه (۱) که عبارت‌اند از: ۱- ستاد شرکت و منطقه سه ۲- منطقه یک ۳- منطقه دو ۴- تصفیه‌خانه آب شماره یک ۵- امور انبارها ۶- منطقه چهار موردبررسی قرار گرفت و در طبقه دوم نیز سطوح مدیریتی که با وضعیت عنوان شغلی در نظر گرفته شد. براي جمع‌آوری داده‌های میدانی از پرسشنامه‌هاي محقق ساخته استفاده شد. در این تحقیق روايی پرسشنامه‌ها به روش محتوايی انجام گرفت و روایی پرسشنامه‌ها تائید گردید. این تحقیق شامل ۳ فرضیه اصلی و می‌باشد. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد. کلیه فرضیه‌های اصلی تحقیق به شرح زیر تائید گردید: ۱- بین حقوق و مزایای شغلی و عملکرد کارکنان شرکت آبفا رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد. ۲- بین پاداش و اضافه‌کاری و سایر پرداخت‌های نقدی با عملکرد کارکنان سازمان آبفا رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد. ۳- بین تسهیلات و خدمات رفاهی (پرداخت‌های غیر نقدی) با عملکرد کارکنان سازمان آبفا رابطه وجود دارد. در پایان پیشنهادات لازم برای بهبود نظام انگیزشی– پرداخت موجود در شرکت آب و فاضلاب مشهد ارائه گردید.

کلمات کلیدی: نظام انگیزشی، پرداخت‌های نقدی و غیر نقدی، عملکرد کارکنان