تأثیر رفتارهای دانشی، سرمایه فکری و نوآوری در خدمات بر عملکرد مالی

۱۴۰۰-۴-۲۳ ۱۵:۱۷:۵۱ +۰۰:۰۰

دوره ۳، شماره ۱ (بهار ۱۴۰۰)   |   متن کامل (pdf)

مصطفی اسکندری*

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رفتارهای دانشی، فکری و نوآوری بر عملکرد مالی بانک قوامین شهر تهران می‌باشد بدین منظور ۱۸۲ نفر از مدیران و کارکنان بانک قوامین در شهر تهران در پژوهش شرکت کردند. آنان به پرسشنامه‌­های مدیریت دانش، سرمایه فکری و نوآوری در خدمات و عملکرد مالی پاسخ دادند. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که مدیریت دانش بر سرمایه فکری، نوآوری در خدمات و عملکرد مالی تأثیر مستقیم مثبت و معناداری دارد. سرمایه فکری بر نوآوری در خدمات و عملکرد مالی تأثیر مستقیم مثبت و معناداری دارد. نوآوری در خدمات بر عملکرد مالی تأثیر مثبت و معناداری دارد. علاوه بر این مدیریت دانش از طریق سرمایه فکری و نوآوری در خدمات بر عملکرد مالی تأثیر غیرمستقیم دارد. سرمایه فکری نیز از طریق نوآوری در خدمات بر عملکرد مالی تأثیر مستقیم دارد. درمجموع یافته‌­ها نقش مدیریت دانش، سرمایه فکری و نوآوری در خدمات بر عملکرد مالی در بانک‌های قوامین را مورد تأکید قرار می‌دهند.

کلید واژه‌ها: مدیریت دانش، سرمایه فکری، نوآوری در خدمات، عملکرد مالی