ارائه الگوي عوامل كليدي موفقيت در نوآوري‌‌های خدماتي حوزه گردشگري ایران

۱۴۰۰-۵-۴ ۱۷:۴۰:۱۲ +۰۰:۰۰

دوره ۳، شماره ۱ (بهار ۱۴۰۰)   |   متن کامل (pdf)

  سارا محمدزاده تیزویر*، صمد جعفری نجد، آقای دکتر مهدی محمدی، آقای دکتر مهدی الیاسی

چکیده

هدف این پژوهش، ارائه الگوی مفهومی برای بررسی عوامل کلیدی موفقیت در نوآوری خدماتی حوزه گردشگری ایران می‌باشد. این پژوهش، کاربردی وگردآوری داده‌ها توصیفی پیمایشی است، جامعه آماری همکاری انجام شده در طرح تحقیقاتی حاضر هتل‌های زیر مجموعه زنجیره هتل‌‌های بین‌المللی پارسیان می‌باشد. بر این اساس با بررسی و مرور ادبیات و مبانی نظری تحقیقات انجام شده در سطح کتب و مقالات خارجی و داخلی، استخراج عوامل کلیدی موفقیت نوآوری خدمات، شناسایی و با انجام مصاحبه با خبرگان معیارهای اثر گذار در حوزه صنعت هتلداری شامل شاخص‌ها و زیر شاخص‌های مرتبط در دو بعد اصلی عوامل خارجی و داخلی و در ۶ بعد عوامل استراتژیک، عوامل مرتبط با محیط/بازار و مشتری، عوامل فرآیند توسعه، عوامل سازمانی و منابع انسانی، سیستم ها و روش‌ها، مدیریت تولید دانش و R&D دسته بندی و پرسشنامه برای اندازه گیری و اثر بخشی هر یک از معیارهای انتخابی بر شرایط سازمان در سه حالت ثبات، رونق و رکود صنعت تهیه و اولویت‌بندی اثرگذاری و استفاده کاربردی هریک از داده‌ها به روش تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار حداقل مربعات جزئی (Smart-PLS) احصاء گردید. طبق نتایج باید عنوان کرد که در سناریوی رونق، شاخص درک نیاز مشتری در خدمات متمایز با رقبا «دارای بیشترین و شاخص» پویایی تجاری وهمکاری با فعالان صنعت «دارای کمترین اولویت، در سناریوی رکود، شاخص» مدیریت یکپارچه دانش ضمنی و صریح افراد «دارای بیشترین و شاخص» توسعه پایدار گردشگری و اکو سیستم «دارای کمترین اولویت ودر سناریوی ثبات، شاخص» رهبری و مدیریت تغییر «دارای بیشترین و شاخص» ریسک پذیری دارای کمترین اولویت می‌باشد.

کلید واژ‍‌ها: نوآوری باز، نوآوری خدمات، عوامل کلیدی موفقیت، تحلیل عاملی تأییدی