بررسی نقش نمادها و مؤلفه‌های فرهنگی اخبار شبکه‌های اجتماعی (تلگرام، اینستاگرام و واتس‌اپ) و رسانه ملی بر هویت ملی جوانان

۱۴۰۰-۹-۲۳ ۱۷:۲۸:۰۳ +۰۰:۰۰

دوره ۳، شماره ۱ (بهار ۱۴۰۰)   |   متن کامل (pdf)

کلثوم پیرانی*

چکیده

هدف از این پژوهش شناخت نقش نمادها و مؤلفه‌های فرهنگی اخبار رسانه ملی و شبکه‌های اجتماعی می‌باشد. روش پژوهش جهت گردآوری داده‌ها در این پژوهش علاوه بر کتاب، مجلات، مقالات، پایان‌نامه‌ها و اینترنت از پرسشنامه نیز استفاده‌شده است که پرسشنامه مورداستفاده به‌صورت محقق ساخته می‌باشد. نمونه بخشی از جامعه موردبررسی است در پژوهش حاضر برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و تعداد افراد نمونه ۳۳۰ برآورد گردید. روش نمونه‌گیری به‌صورت طبقه‌ای می‌باشد. جامعه آماری؛ مدیران، کارشناسان، ارزیابان، دبیران خبر، خبرنگاران معاونت سیاسی و باشگاه خبرنگاران جوان سازمان صداوسیما می‌باشد که در بخش‌های مختلف خبری رادیو و تلویزیون مشغول به کار هستند. روایی پژوهش به‌صورت صوری محتوایی می‌باشد و برای پایایی از آزمون آلفای کرنباخ استفاده شد، نتایج بیانگر پایا بودن همه مؤلفه‌ها بوده است. در مقایسه نقش نمادها و مؤلفه‌های فرهنگی در اخبار شبکه‌های اجتماعی و رسانه ملی بر هویت جوانان نشان داده شد در همه مؤلفه‌ها و نمادهای فرهنگی نقش شبکه‌های اجتماعی نسبت به رسانه ملی بالاتر بوده است و میزان ضریب همبستگی و ضریب تعیین در همه مؤلفه‌های فرهنگی ارائه‌شده توسط اخبار شبکه‌های اجتماعی بالاتر است. درنتیجه گیری کلی این‌گونه برآورد گردید ازنظر توجه به زیر مقوله‌های بعد فرهنگی بر هویت ملی جوانان این دو مرکز یکسان بوده‌اند و فقط تا حدودی در میزان پرداختن به سبک زندگی رسانه ملی بهتر عمل کرده است.

کلیدواژه: هویت ملی، شبکه‌های اجتماعی، رسانه ملی، نمادهای فرهنگی، مؤلفه‌های فرهنگی