عوامل مؤثر برجذب مشتریان از طریق بازاریابی دیجیتال (مطالعه موردی: صنف طلا و جواهر)

۱۴۰۰-۹-۲۳ ۱۷:۲۹:۴۰ +۰۰:۰۰

دوره ۳، شماره ۱ (بهار ۱۴۰۰)   |   متن کامل (pdf)

معین‌الدین معزالدین*

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل جذب مشتریان از طریق بازاریابی دیجیتال است. در این پژوهش تأثیر عواملی همچون بازاریابی فردبه‌فرد، تبلیغات محیطی، تبلیغات دیجیتال، محتوای وب‌سایت، خدمات آنلاین و ارتباطات شبکه‌های مجازی موردبررسی قرارگرفته است.

روش: این مقاله به لحاظ هدف یک مطالعه کاربردی و ازلحاظ روش‌شناسی و نوع نگرش به موضوع یک پژوهش توصیفی-پیمایشی به شمار می‌رود و آنچه وجود دارد را بدون مداخلات استنباطی بیان می‌کند. روش گردآوری اطلاعات از طریق جستجوی میدانی و پرسشنامه است. جامعه آماری این پژوهش متشکل است از مشتریان و مخاطبین فروشگاه‌های فروش جواهرات و زینت‌آلات که در محیط دیجیتال فعالیت می‌کنند. بدین منظور پرسشنامه‌ای محقق ساخته با ۷ متغیر و ۲۱ گویه طراحی‌شده و پایای و روایی آن با آلفای کرون باخ بالای ۷/۰ مورد تائید می‌گیرد. حجم جمعیت نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۳۸۴ نفر از میان جمعیت نمونه مشتریان و مخاطبین بالقوه فروشگاه‌های اینترنتی مشخص‌شده است. نمونه‌ها به‌صورت تصادفی ساده انتخاب‌شده و داده‌های گردآوری‌شده، با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی اولویت‌بندی شده‌اند.

نتایج: نتایج این پژوهش حاکی از آن است که مهم‌تری عامل تأثیرگذار برجذب مشتری صنف جواهرآلات در فضای مجازی و اینترنت، تولید محتوا است. شاید بتوان گفت سایر عوامل نیز به‌نوعی تحت تأثیر این عامل اصلی قرار دارند. مثلاً تأثیرگذاری حضور در شبکه‌های مجازی نیز درگرو تولید محتوای بهینه و متناسب با مخاطبین جامعه هدف است. به‌عبارت‌دیگر مهم‌ترین عامل جذب مشتری در دنیای دیجیتال، تولید محتوای متنی و سمعی بصری غنی، منحصربه‌فرد، دارای جذابیت و معتبر است.