مطالعه و بررسی رابطه‌ی بین ویژگی‌ها شخصیتی کارآفرینی با کارایی کارکنان شهرداری شهر قم

۱۴۰۰-۴-۲۳ ۱۵:۲۴:۲۴ +۰۰:۰۰

دوره ۳، شماره ۱ (بهار ۱۴۰۰)   |   متن کامل (pdf)

علی درخشان مهر*

چکیده

اين پژوهش اثر ویژگی‌ها شخصیتی کارآفرینان بر کارایی را در مديران و کارمندان شهرداری شهر قم بررسي می‌کند. تحقيق حاضر ازنظر هدف، از نوع کاربردي است و ازنظر روش گردآوري داده‌ها، توصيفي و از نوع پيمايشي می‌باشد. اين تحقيق به لحاظ بررسي رابطه بين دو يا چند متغير، تحقيق همبستگي نيز خوانده می‌شود. نتايج با استفاده از نرم‌افزار SPSS20 تحليل گرديده است. در اين تحقيق از آزمون کولموگروف-اسميرنوف، آزمون t-test، رگرسیون چندگانه و ضريب همبستگي استفاده‌شده است. نتايج تحقيق، دال بر وجود رابطه معني‌دار بین خلاقیت، قدرت­ طلبی، توفیق طلبی و کنترل درونی و استقلال‌طلبی با کارایی کارکنان شهرداری‌های شهر قم می‌باشد ولی رابطه بین ریسک­ پذیری و کارایی کارکنان شهرداری‌های شهر قم رد شده است. آزمون t يک نمونه‌ای نشان می‌دهد که تمامی ویژگی‌ها شخصیتی کارآفرینان دارای وضعيت مطلوب در میان کارکنان شهرداری‌های شهر قم می‌باشد. در اين تحقيق با استفاده از نرم‌افزار LIZREL و تحليل عاملی تأییدی به بررسي مدل پرداخته‌شده است. جامعه آماری اين تحقيق را کارمندان شهرداری شهر قم تشکيل می‌دهند. در تحليل عاملي تأییدی مرتبه اول ویژگی‌ها شخصیتی کارآفرینان تمام سؤالات به‌جز سؤال ۵۱۳، ۲۹ و ۳۰ t-value شان در حد قابل‌قبول می‌باشند که اين سؤال حذف می‌شود و در تحليل عاملي مرتبه اول کارایی تمام سؤالات t-value در حد قابل‌قبول می‌باشند و مقدارهاي x2/df و RMSEA تحلیل‌های عاملي تأییدی مرتبه اول و دوم ویژگی‌ها شخصیتی کارآفرینان و مرتبه اول و دوم کارایی حاکي از مناسب بودن مدل می‌باشد و با توجه به مقدار x2/df و RMSEA و t-value مدل ساختاري تحقيق نيز پس از انجام اصلاحات لازم مناسب می‌باشد.

کليد واژه‌ها: ویژگی شخصیتی کارآفرینان، کارایی کارکنان