بررسی روند شاخص‌های بهره‌وری در کارخانه فروسیلیس سمنان

۱۴۰۰-۴-۲۳ ۱۵:۴۳:۰۱ +۰۰:۰۰

دوره ۳، شماره ۱ (بهار ۱۴۰۰)   |   متن کامل (pdf)

مهدی گیلان صباغ*

چکیده

هدف این تحقیق بررسی و تحلیل روند شاخص‌های بهره‌وری جزئی در کارخانه فروسیلیس سمنان در بین سال‌های ۹۲ – ۸۹ است. روش: در این تحقیق ابتدا شاخص‌های بهره‌وری انتخاب گردیدند. این شاخص‌ها شامل شاخص بهره‌وری سرمایه، شاخص مواد مصرفی، شاخص جبران خدمات کارکنان و شاخص بهره‌وری نیروی انسانی است. سپس با استفاده از ضریب همبستگی، ضریب تعیین، آزمون معنادار بودن ضریب همبستگی و استنباط و آزمون تک علامت فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند و با استفاده از روش رگرسیون روند ۴ سال آینده کارخانه مورد پیش‌بینی قرار گرفت. نتیجه: نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان داد که افزایشی بودن شاخص بهره‌وری (سرمایه، مواد، نیروی انسانی و هزینه کارکنان) در سال‌های ۹۲-۸۹ مورد تأیید قرار نگرفت و در پایان پیشنهادات برای بهبود و افزایش بهره‌وری کارخانه ارائه شد.

کلید واژه‌ها: شاخص‌های بهره‌وری، بهره‌وری نیروی انسانی٬ ضریب همبستگی٬ روند، فروسیلیس سمنان