نقش مدیریت استراتژیک منابع انسانی در شناسایی فرصت‌های کارآفرینی

۱۴۰۰-۴-۲۳ ۱۵:۰۹:۰۱ +۰۰:۰۰

دوره ۳، شماره ۱ (بهار ۱۴۰۰)   |   متن کامل (pdf)

سعید ایزد بخش*

چکیده

هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه میان مدیریت استراتژیک منابع انسانی و شناسایی فرصت‌های کارآفرینی می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش از جهت ماهیت و روش از نوع توصیفی- کاربردی می‌باشد. جامعه آماری موردپژوهش شامل مدیران کل و کارشناسان منابع انسانی فعال در صنایع غذایی استان البرز می‌باشد که از نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده‌ شده است و حجم نمونه‌ای برابر ۱۰۸ نفربود. ابزار اندازه‌گیری مورد استفاده در تحقیق حاضر پرسشنامه می‌باشد که روایی و پایایی آن مورد تائید قرارگرفته است. نتایج پژوهش نشان داد در حضور مدیریت استراتژیک منابع انسانی، سازمان دارای کارکنانی می‌باشد که از هوشیاری کارآفرینانه برخوردارند و نسبت به رفتار مصرف‌کننده و الگوهای رفتاری حاکم بر محیط آگاه هستند. وقتی سازمان از مدیریت استراتژیک منابع انسانی استفاده می‌کند کارکنان سازمان دارای خلاقیت، ریسک‌پذیر و خوش‌بین هستند و دارای دانش قبلی هستند و سازمان دانش بازارهای مختلف را در دل خود دارد و کارکنان سازمان دارای شبکه روابط قوی هستند و کارکنان گرایش به تعامل با منابع اطلاعاتی دارند. سازمانی که از مدیریت استراتژیک منابع انسانی بهره می‌برد همواره در حال بررسی ریشه‌ای فرصت‌ها و درجه و میزان رشدشان می‌باشد.

کلید واژه‌ها: مدیریت استراتژیک منابع انسانی، شناسایی فرصت‌های کارآفرینی، هوشیاری کارآفرینانه، ویژگی‌های شخصیتی