ارتباطات و روابط عمومی

۱۴۰۱-۳-۱۹ ۱۳:۳۳:۳۴ +۰۰:۰۰

دوره ۳، شماره ۲ (تابستان ۱۴۰۰)   |   متن کامل (pdf)

محمدتقی متانت پور*

چکیده

محور اساسی فعالیت‌های روابط عمومی، ارتباط است. روابط عمومی در سازمان‌ها از طریق ایجاد و ارتقاء ارتباط خود با قشرهاي گوناگون جامعه و همچنین کارکنان خود می‌توانند قله‌های موفقیت را بپیماید. در این مقاله انواع، اجزاء و عناصر ارتباط معرفی می‌شود. در ارتباط همیشه آنچه موردنظر است محقق نمی‌شود، بلکه محدودیت‌ها یا موانع، ارتباط را ناقص، گمراه و یا حتی غیرممکن می‌سازند که در این بحث محدودیت‌ها نیز شناسایی می‌شوند.

واژگان کلیدی: روابط عمومی، ارتباطات، ارتباط