بررسی رابطه قیمت پیشنهادی سرمایه‌‌گذاران نهادی با مدیریت سود در عرضه عمومی اولیه سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۱۴۰۲-۵-۲۱ ۰۸:۲۹:۱۴ +۰۰:۰۰

دوره ۴، شماره ۱ (۱۴۰۲)   |   متن کامل (pdf)

محمد تاجیک*

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه قیمت پیشنهادی سرمایه‌‌گذاران نهادی با مدیریت سود در عرضه عمومی اولیه سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. متغیر‌های این تحقیق شامل قیمت پیشنهادی اولیه خرید سرمایه‌‌گذار به‌عنوان متغیر وابسته و متغیرهای مدیریت سود، اندازه شرکت، اهرم مالی، ارزش دفتری به ارزش بازار، نرخ نقدینگی به‌عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته‌شده‌اند. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. حجم نمونه آماری در این تحقیق شامل ۱۲۲ شرکت می‌باشد که برای بررسی فرضیه‌های تحقیق اطلاعات ۵ ساله این شرکت طی سال‌های (۹۵-۹۱) موردمطالعه قرار گرفته‌شده‌اند. در این تحقیق برای بررسی فرضیات پژوهش از روش مدل‌های اقتصادسنجی و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. برای تعیین معنادار بودن کل مدل از رگرسیون F فیشر و از آزمون دوربین – واتسون نیز برای بررسی نبود مشکل خودهمبستگی بین جملات پسماند استفاده شده است. نرم‌افزار Eviews برای برسی و تحلیل داده‌های این پژوهش مورداستفاده قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد که مدیریت سود، اندازه شرکت و ارزش دفتری به ارزش بازار رابطه معناداری با قیمت پیشنهادی سرمایه‌‌گذاران نهادی دارند و متغیرهای اهرم مالی و نرخ نقدینگی رابطه معناداری با قیمت پیشنهادی سرمایه‌‌گذاران نهادی ندارند

واژگان کلیدی: سرمایه‌گذار نهادی، مدیریت سود، اندازه شرکت، اهرم مالی، ارزش دفتری به ارزش بازار، نرخ نقدینگی