تحلیل قیاسی بر سطح کیفی هوش معنوي و هوش هیجانی گردشگران داخلی و خارج شهر شیراز

۱۴۰۳-۲-۱۰ ۱۴:۵۷:۴۹ +۰۰:۰۰

دوره ۴، شماره ۱ (۱۴۰۲)   |   متن کامل (pdf)

علی ایزدی*

چکیده

هدف این پژوهش، تحلیل قیاسی بر سطح کیفی هوش معنوی و هوش هیجانی گردشگران خارجی و داخلی شهر شیراز است. این تحقیق از نوع هدف کاربردی با رویکرد توصیفی انجام شده است. گردآوری چارچوب نظری به روش کتابخانه‌ای و اسنادی صورت گرفته و از روش پیمایش برای درک بهتر موضوع تحقیق بهره برده است. جامعه آماری با توجه به اینکه حجم جامعه آماری نامحدود فرض شده است لذا حجم نمونه طبق جدول مورگان ۳۸۴ پرسش نامه از گردشگران داخلی و خارجی با روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام شده است که تعداد ۳۸۴ نفر از گردشگران پاسخ قابل قبول ارائه داده‌اند البته برای سنجش هوش معنوی و هوش هیجانی از دو پرسش نامه جداگانه بهره گرفته شده است و با توجه به نمونه بزرگ، آماری از آزمون احتمال تک نمونه و آزمون همبستگی پیرسون و آزمون نمونه مستقل در SPSS بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشانگر رابطه مثبت و معنی دار بین هوش هیجانی و هوش معنوی گردشگران داخلی و خارجی شیراز میباشد بر اساس نتیجه هوش معنوی و هوش هیجانی گردشگران هر کدام از قابلیت بالایی برخوردار نبوده و دارای اختلاف معناداری نمی‌باشد. بر اساس یافته‌های پژوهش هر چه قدر گردشگران در چگونگی انجام کارها خداوند را ملاک خود در نظر بگیرند و کارها و اعمال گردشگران بر پایه دانش و آگاهی باشد همچنین در مقابل رفتار نادرست دیگر گردشگران صبر و شکیبایی باشند تجربه‌های نادرست را کنار بگذارند می‌توانند بستر رشد و شکوفایی هوش هیجانی را فراهم سازند؛ بنابراین می‌توان با تقویت هوش معنوی گردشگران موجب رشد هوش هیجانی و به دنبال آن باعث رشد ارزش‌ها و رفتارهای درست گردشگران در قبال جامعه خود شد.

واژگان کلیدی: هوش معنوی، هوش هیجانی، گردشگری.