بررسی مولفه‌های فرهنگ ملی در بیانیه ماموریت شرکت‌های برتر خدماتی و صنعتی ایران

۱۳۹۸-۲-۱۰ ۱۷:۲۲:۲۸ +۰۰:۰۰

دوره ۱، شماره ۱ (فروردین ۱۳۹۸)   |   متن کامل (pdf)

سید باقر علومی مقدم*، نرگس مجدی نیا، حسام آقابالازاده

چکیده

فرهنگ سازمان سرچشمه نرم های رفتای در سازمان است. فرهنگ و سیاست های سازمانی متاثر از فرهنگ ملی است به گونه ای که برای مدیرت اثربخش سازمان می بایست به فرهنگ جامعه مربوطه توجه نمود و سیاست های مختلف را به شکلی سازگار با آن انتخاب و اجرا نمود. در این میان بیانیه ماموریت به عنوان یک ابزار مدیریتی قوی که قادر به برانگیختن کارکنان و متمرکز کردن آنها بر اهداف سازمانی است شناخته شده است لذا در این تحقیق ۶۷ بیانیه ماموریت شرکت های برتر ایران که ۳۱ مورد خدماتی و ۳۶ مورد صنعتی بوده اند مورد تحلیل محتوا قرار گرفت تا مولفه های فرهنگ ملی موجود در آنها شناسایی شود. نتایج فراوانی بالای مولفه جهت گیری بلند مدت و نیز تمرکز بیشتر شرکت های خدماتی بر گنجاندن فرهنگ ملی در بیانیه ماموریت آنها را نشان می دهد.

کلید واژه‌ها: فرهنگ ملی، بیاینه ماموریت، تحلیل محتوا، شرکت های خدماتی و صنعتی

Investigating the Components of National Culture in the Mission Statement of Iran’s Best Service and Industrial Companies

 Seyyed Baqer Oloomi Moghaddam*, Narges Majdinia , Hesam Aghabalazadeh

Abstract

The culture of the organization originates in the organization’s sovereign standards. Organizational culture and politics are influenced by national culture so that for the effective management of the organization it was necessary to pay attention to the culture of the relevant society and to select and implement different policies in a manner consistent with it. In the meantime, the mission statement is known as a strong managerial tool that is able to motivate staff and focus on organizational goals. Therefore, in this research, 67 mission statements of the top companies of Iran, 31 services and 36 industrial ones, were analyzed. The content was identified to identify the components of the national culture in them. The high frequency results show the long-term orientation component, as well as the focus of the service companies on the inclusion of the national culture in their mission statement.

Keywords: national culture, mission statement, content analysis, service companies and industry