رويكرد مهندسی فنی و خلط مفهوم معرفت اقتصادی (مطالعه موردی اقتصاد لرستان) با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره (مدل پنل تلفیقی)

۱۴۰۰-۴-۲۳ ۱۵:۲۹:۱۵ +۰۰:۰۰

دوره ۳، شماره ۱ (بهار ۱۴۰۰)   |   متن کامل (pdf)

محمدنبی سعدی پور*

چکیده

رویکرد مهندسی اقتصاد در غرب و در کشور ما مسیرهای کاملاً متفاوتی را پیموده است. تفاوت در مسیرهای پیموده شده، ناشی از آن است که اقتصاددان‌ها آن‌گونه که بایسته است وارد نظام تدبیر نشده‌اند. رویکرد مهندسی اقتصاد منجر به خطاهای گوناگون شده، به‌نحوی‌که روند رشد و توسعه اقتصادی را با مانعی جدی روبرو کرده است. خطای ترکیب، نظم خودجوش و نگاه کوتاه‌مدت به رشد اقتصادی موانعی هستند که در این مقاله بدان پرداخت‌شده است. عدم وجود سیاست‌گذاری مناسب اقتصادی سبب شده تا اقتصاد لرستان موفقیت‌هایی کوتاه و سطحی به دست آورد که درنهایت منجر به تشدید رکود اقتصادی گردیده است. رکود اقتصادی لرستان ناشی از اجرای سیاست‌های نادرست اقتصادی می‌باشد. درحالی‌که بسیاری از سیاست‌گذاران و مسئولین عدم رشد و توسعه استان را صرفاً ناشی از کمبود بودجه و محرومیت این استان می‌دانند. مقاله حاضر نشان می‌دهد که باوجود فضاهای خالی در اقتصاد لرستان، شاهد همگرایی اقتصاد استان لرستان با سایر استان‌های توسعه‌یافته کشور هستیم. روند همگرایی مزبور با استفاده از مدل جاذبه و روش اقتصادسنجی رگرسیون چند متغیره با داده‌های تابلویی (مدل پنل تلفیقی) نشان داده‌شده است.

کلید واژه‌‌ها: مهندسی اقتصاد، مهندسی فنی در اقتصاد، همگرایی اقتصادی، اقتصاد لرستان