دوره ۲، شماره ۲ ۱۳۹۹-۱۱-۹ ۱۰:۱۸:۳۷ +۰۰:۰۰

دوره ۲، شماره ۲ (تابستان ۱۳۹۹)

بررسی تأثیر حمایت اجتماعی ادراک شده بر بهره وری کارکنان با نقش میانجی امنیت شغلی (مطالعه موردی: کارکنان خدماتی سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز)

مشاهده مقاله   |   متن کامل (pdf)

صادق زندیه*، کریم ظهرابی، فریده نظری

بررسي عوامل موثر بر کيفيت حسابرسي بانک‌هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران

مشاهده مقاله   |   متن کامل (pdf)

داود شاهوردی *

 ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺷﺒﻜﻪ اي ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻓﺮوش ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار

مشاهده مقاله   |   متن کامل (pdf)

بابك طهماسبي افشار *، دکتر محمود محمودزاده، دکتر فریز طاهری کیا

کارآفرینی با گردشگری ورزشی راهکاری پایدار در توسعه اقتصادی

مشاهده مقاله   |   متن کامل (pdf)

سعید جهانتیغ*، فرشته گلستانه

بررسی تأثیر و تأثر اخلاق سازمانی بر بالندگی منابع انسانی مورد مطالعه: وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

مشاهده مقاله   |   متن کامل (pdf)

دکتر عباس احمدی*، علی فیروزجائی