دوره ۳، شماره ۱ ۱۴۰۰-۵-۴ ۱۷:۴۰:۴۹ +۰۰:۰۰

دوره ۳، شماره ۱ (بهار ۱۴۰۰)

تأثیر رفتارهای دانشی، سرمایه فکری و نوآوری در خدمات بر عملکرد مالی

مشاهده مقاله   |   متن کامل (pdf)

مصطفی اسکندری*

مطالعه و بررسی رابطه‌ی بین ویژگی‌ها شخصیتی کارآفرینی با کارایی کارکنان شهرداری شهر قم

مشاهده مقاله   |   متن کامل (pdf)

علی درخشان مهر*

رويكرد مهندسی فنی و خلط مفهوم معرفت اقتصادی (مطالعه موردی اقتصاد لرستان) با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره (مدل پنل تلفیقی)

مشاهده مقاله   |   متن کامل (pdf)

محمدنبی سعدی پور*

بررسی روند شاخص‌های بهره‌وری در کارخانه فروسیلیس سمنان

مشاهده مقاله   |   متن کامل (pdf)

مهدی گیلان صباغ*

نقش مدیریت استراتژیک منابع انسانی در شناسایی فرصت‌های کارآفرینی

مشاهده مقاله   |   متن کامل (pdf)

سعید ایزد بخش*

ارائه الگوي عوامل كليدي موفقيت در نوآوري‌‌های خدماتي حوزه گردشگري ایران

مشاهده مقاله   |   متن کامل (pdf)

  سارا محمدزاده تیزویر*، صمد جعفری نجد، آقای دکتر مهدی محمدی، آقای دکتر مهدی الیاسی