درباره teymur

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
تا کنون یجاد کرده است وشته

بررسی تأثیر حمایت اجتماعی ادراک شده بر بهره وری کارکنان با نقش میانجی امنیت شغلی (مطالعه موردی: کارکنان خدماتی سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز)

بررسی تأثیر حمایت اجتماعی ادراک شده بر بهره وری کارکنان با نقش میانجی امنیت شغلی (مطالعه موردی: کارکنان خدماتی سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز) ۱۳۹۹-۹-۱۰ ۱۳:۱۴:۵۹ +۰۰:۰۰

بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر رابطه بین استراتژی تمایز و مدیریت سود واقعی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر رابطه بین استراتژی تمایز و مدیریت سود واقعی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۹۹-۲-۹ ۱۷:۰۴:۱۲ +۰۰:۰۰