درباره teymur

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
تا کنون یجاد کرده است وشته

بررسی تأثیر حمایت اجتماعی ادراک شده بر بهره وری کارکنان با نقش میانجی امنیت شغلی (مطالعه موردی: کارکنان خدماتی سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز)

بررسی تأثیر حمایت اجتماعی ادراک شده بر بهره وری کارکنان با نقش میانجی امنیت شغلی (مطالعه موردی: کارکنان خدماتی سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز) ۱۳۹۹-۹-۱۰ ۱۳:۱۴:۵۹ +۰۰:۰۰